string(28) "/cym/hysbysiad-preifatrwydd/" Skip to main content

Hysbysiad Preifatrwydd

Hysbysiad Preifatrwydd Media Cymru 

Rhaglen ymchwil a datblygu yw Media Cymru a arweinir gan Canolfan i’r Economi Greadigol ac a ariennir gan Gronfa Cryfder Mewn Lleoedd Ymchwil ac Arloesedd y DU (UKRI), Llywodraeth Cymru, a Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR). Nod Media Cymru yw cyflymu twf sector y cyfryngau ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Y Rheolydd Data

Prifysgol Caerdydd yw’r Rheolydd Data ar gyfer rhaglen Media Cymru ac mae wedi ymrwymo i ddiogelu hawliau unigolion yn unol â deddfwriaeth Diogelu Data.

Pa wybodaeth ydym ni’n ei chasglu amdanoch?

Mae Media Cymru yn casglu’r data canlynol:

 • Gwybodaeth adnabod bersonol (enw cyntaf ac olaf, cyfeiriad ebost, rhif ffôn, cyfeiriad IP) a gwybodaeth fusnes debyg.
 • Data arall a ddarparwch chi drwy ein ffurflenni cais a thrwy arolygon, ffurflenni monitro a dulliau ymchwil eraill.
 • Data defnydd o’n gwasanaethau a’n cynigion cymorth.
 • Manylion ariannol sy’n dangos eich cymhwysedd wrth wneud cais am gyllid grant.

Sut ydym ni’n casglu eich data?

Rydym yn casglu data ac yn prosesu data pan fyddwch yn:

 • Cofrestru ar-lein am ein e-gylchlythyr.
 • Cofrestru i gymryd rhan yn ein digwyddiadau a’n hyfforddiant/cyrsiau ar ein ffurflen gwefan.
 • Ymgeisio am gyllid neu gefnogaeth gan brosiectau Media Cymru.
 • Derbyn cyllid a chefnogaeth gan brosiectau Media Cymru.
 • Cwblhau arolwg neu ffurflen fonitro yn wirfoddol.
 • Cymryd rhan yng ngweithgareddau a phrosiectau ymchwil Media Cymru.
 • Darparu adborth neu gysylltu gyda ni drwy ebost.
 • Defnyddio neu edrych ar ein gwefan drwy gwcis eich porwr.
 • Ymgysylltu â ni a’n dilyn ar y cyfryngau cymdeithasol (Twitter a LinkedIn).

Sut caiff eich gwybodaeth ei defnyddio?

Mae Media Cymru yn casglu eich data er mwyn i ni allu:

 • Anfon diweddariadau rheolaidd atoch drwy ein e-gylchlythyr os ydych chi’n tanysgrifio i’r gwasanaeth.
 • Anfon ebost atoch gyda chyfleoedd am gefnogaeth a/neu gydweithio gyda Media Cymru y credwn sy’n berthnasol i chi.
 • Gwella gwasanaethau a chefnogaeth Media Cymru.
 • Prosesu eich data i dderbyn cymorth grant neu gyllid gan Media Cymru.
 • Prosesu eich data at ddibenion ymchwil (i gael rhagor o wybodaeth ar ein fframwaith ymchwil foesegol ewch i ein Fframwaith Moeseg Ymchwil.
 • Prosesu eich data ar gyfer gwerthuso rhaglen Media Cymru ac adrodd i sefydliadau perthnasol.
 • At ddibenion archwilio a gwerthuso bydd eich data’n cael ei ddefnyddio at ddiben cydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol (gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i ddeddfwriaeth rheoli cymhorthdal).

Gyda phwy y byddwn yn rhannu eich data?

Os ydych yn cytuno, bydd Media Cymru yn rhannu eich data gyda’n partneriaid consortiwm a sefydliadau ariannu ar gyfer y defnydd a nodir uchod. Os ydych yn llwyddo i dderbyn cymorth Media Cymru, ceir manylion pellach ar brosesu eich data mewn unrhyw gytundeb contractaidd.

Gallai sefydliad dan gontract gael ei ddefnyddio at y diben o brosesu rhywfaint o ddata ar ran y Brifysgol. Bydd sefydliadau sy’n prosesu data personol ar ran y Brifysgol dan rwymedigaeth i brosesu data personol yn unol â deddfwriaeth GDPR.

Partneriaid Consortiwm a Sefydliadau Ariannu

Alacrity Foundation
BBC Cymru Wales
Boom Cymru
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd
Cyngor Caerdydd
Prifysgol Metropolitan Caerdydd (PDR)
Cynyrchiadau Caerdydd
Prifysgol Caerdydd
Channel 4
Dragon Post Cymru
Ffilm Cymru Wales
Gorilla TV
Nimble Productions
Object Matrix
Rescape Innovation
Rondo Media
Cynhyrchiad Rhithwir Seren
S4C
TownSq
UKRI
Prifysgol De Cymru
Unquiet Media
Wales Interactive
Llywodraeth Cymru

Ar gyfer ceisiadau am gyllid: y panel gwneud penderfyniadau

Sut ydym ni’n storio eich data?

Mae deddfwriaeth Diogelu Data yn golygu bod yn rhaid i ni gadw eich gwybodaeth yn ddiogel. Golyga hyn y bydd eich cyfrinachedd yn cael ei barchu, ac y cymerir yr holl gamau priodol i sicrhau na fydd yn cael ei gyrchu a’i ddatgelu mewn ffordd anawdurdodedig. Dim ond unigolion sydd angen mynediad at ddata personol perthnasol fydd yn cael eu hawdurdodi i wneud hynny a byddant yn cael cyfarwyddyd ynghylch cyfrinachedd eich data. Bydd cyfyngiadau diogelwch yn cael eu defnyddio ar gyfer gwybodaeth electronig amdanoch, a bydd ffeiliau papur yn cael eu cadw mewn mannau diogel lle cyfyngir ar fynediad. Cewch ragor o wybodaeth drwy edrych ar Bolisïau Diogelwch Gwybodaeth y Brifysgol.

Mae Media Cymru yn prosesu ac yn storio eich data personol ymhellach mewn system rheoli cysylltiadau cwsmeriaid (CRM) a ddiogelir gan gyfrinair. Ein darparwr system CRM ar hyn o bryd yw HubSpot. Gallwch ddarllen eu Hysbysiad Preifatrwydd yn: https://legal.hubspot.com/privacy-policy.

Beth yw ein sail gyfreithiol dros brosesu eich data personol?

Proses ymgeisio am gystadlaethau cyllid eilaidd contract.

Ymchwil a gwerthuso – tasg gyhoeddus a chydsyniad.

Digwyddiadau, cylchlythyrau a chyfathrebu – caniatâd.

Manylion ariannol i ddangos cymhwysedd ar gyfer cyllid – rhwymedigaeth gyfreithiol i gasglu’r data hwn yn unol â deddfwriaeth rheoli cymhorthdal.

Mae’r ddeddfwriaeth yn rhoi hawl benodol i unigolion dynnu cydsyniad yn ôl ac mae gennych yr hawl i wneud hynny ar unrhyw adeg drwy ddad-danysgrifio o’r cylchlythyr, defnyddio dolenni dad-danysgrifio neu gysylltu â ni ynghylch eich data.

Defnydd gwefan Media Cymru o gwcis

Beth yw cwcis?

Mae cwci yn ffeil testun bach sy’n cynnwys gwybodaeth a allai gael ei symud rhwng eich porwr (e.e. Internet Explorer, Chrome, Firefox, neu Safari) a chyfrifiadur sy’n rhedeg gwefan (fel arfer y safle wnaeth osod y cwci). Nid yw’n cynnwys unrhyw god ac ni all wneud unrhyw beth. Mae’r rhan fwyaf o wefannau yn eu gosod ac ni allant weithio’n iawn hebddynt. Fel arfer, maent yn cynnwys dynodydd yn unig fel bod y gweinydd yn gwybod ei fod wedi gweld yr ymwelydd hwnnw o’r blaen. Mae ymwelwyr newydd â’r wefan yn cael baner hoffterau cwcis gan CookieYes lle gall defnyddwyr ddarparu caniatâd rheoledig ar gyfer nodweddion gan gynnwys rhannu ar gyfryngau cymdeithasol a dadansoddiadau dethol.

Am ba hyd y caiff eich gwybodaeth ei chadw?

Bydd Media Cymru yn cadw ac yn storio data personol dros gylch oes y rhaglen (1 Ionawr 2022 — 31 Rhagfyr 2026). Efallai y bydd gofyn i ni gadw eich data personol ar ôl y dyddiad hwn at ddibenion gwerthuso ac ni fydd hyn am fwy o amser nag sydd ei angen. Mae’n ofynnol hefyd i ni gynnal cofnodion o’r holl wariant ac incwm ar y prosiect (gan gynnwys unrhyw gyllid cyfatebol neu gyfraniadau o fath) am chwe blynedd tan Ebrill 2033 at ddibenion archwilio a gwerthuso.

Beth yw eich hawliau?

Newidiadau i’n polisi preifatrwydd

Mae Media Cymru yn adolygu ei bolisi preifatrwydd yn rheolaidd ac yn rhoi unrhyw ddiweddariadau ar y dudalen we hon. Cafodd y polisi preifatrwydd hwn ei ddiweddaru ddiwethaf ym mis Mawrth 2023.

Sut i wneud cwyn

Os ydych yn anfodlon ar y modd y proseswyd eich data personol, yna gallwch gysylltu â Swyddog Diogelu Data’r Brifysgol, yn y lle cyntaf:

Y Swyddog Diogelu Data
Swyddfa Ysgrifennydd y Brifysgol
Prifysgol Caerdydd
Tŷ McKenzie
30-36 Heol Casnewydd
Caerdydd CF24 0DE

Ebost: Inforequest@caerdydd.ac.uk

Mae gennych hefyd yr hawl i wneud cais yn uniongyrchol i’r Comisiynydd Gwybodaeth.
Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth,
Wycliffe House,
Water Lane,
Wilmslow,
Cheshire,
SK9 5AF
www.ico.org.uk