int(323)

Cysylltwch â Ni
Media Cymru
Neuadd y Ddinas, Parc Cathays Caerdydd, CF10 3ND

Ffrwd Arloesedd  

Cyfres o rowndiau cyllido wedi’u targedu a chyfleoedd hyfforddi sy’n canolbwyntio ar sector y cyfryngau, i fusnesau ac unigolion creadigol. Gwneud cais am y Gronfa Sbarduno nawr.

Beth yw'r Ffrwd Arloesedd? 

Mae’r Ffrwd Arloesedd yn gyfres o rowndiau cyllido a chyfleoedd hyfforddi wedi’u targedu sydd wedi’u cynllunio i ddatblygu cwmnïau ac unigolion yn sector y cyfryngau ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd a ledled Cymru. Gwneud cais am y Gronfa Sbarduno nawr.

Y nod yw cynyddu eu gallu i gynnal ymchwil, datblygu ac arloesi ystyrlon. Gall hyn fod o ddatblygu yn y cyfnod cynnar hyd at weithgarwch graddfa, i arwain at fwy o syniadau, amrywiaeth a thwf i’r diwydiant.

Cronfa Sbarduno – ceisiadau yn agor

Gwahoddir gweithwyr llawrydd creadigol a busnesau ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd a ledled Cymru i wneud cais am gyllid sbarduno o hyd at £10,000 i ymchwilio a datblygu syniadau arloesol ar gyfer cynnyrch, gwasanaethau a phrofiadau newydd yn sector y cyfryngau.

Mae gennym ddiddordeb arbennig yn y meysydd hyn:

– Cynhyrchu rhithwir
– fformatau a ffyrdd newydd o greu cynnwys
– gemau cyfrifiadurol
– storïa Trochol
– cynhyrchu dwyieithog
– aulliau newydd o gyflwyno’r newyddion.

Rydyn i’n awyddus hefyd i ddatblygu prosiectau arloesi sy’n gwneud cynhyrchu’n fwy cynaliadwy yn amgylcheddol; cynrychioli a chyrraedd cynulleidfaoedd nad ydyn nhw wedi cael digon o wasanaethau; ymgysylltu â marchnadoedd rhyngwladol a meddu ar y potensial i gael budd ariannol hirdymor.

Bydd gan yr ymgeiswyr llwyddiannus rhwng tri a phum mis i gwblhau eu Ymchwil a Datblygu, gyda chymorth y partneriaid PDR a Sefydliad Alacrity.

Y broses ymgeisio

Sylwer, mae’n rhaid cyflwyno ceisiadau gan ddefnyddio’r ffurflen ar-lein. Sicrhewch eich bod wedi darllen y nodiadau canllaw i gael gwybodaeth bwysig cyn gwneud cais.  

Os oes gennych ofynion penodol a fyddai’n gwneud y cais hwn yn haws (megis cyngor, cymorth ysgrifennu neu ddarllen), neu os hoffech drafod y cais hwn mewn fformat arall (fideo neu sain, naratif llais, ffont mawr, testun plaen neu iaith arall), ebostiwch media.cymru@caerdydd.ac.uk neu ffoniwch 02922 511 434.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch neu os hoffech apwyntiad un i un gyda’r aelod o’r tîm cyn gwneud cais, e-bostiwch media.cymru@cardiff.ac.uk.

Dyddiad cau: Mae’n rhaid ymgeisio erbyn hanner dydd, dydd Gwener 17 Chwefror.

Lawrlwytho nodiadau canllaw ar gyfer ymgeisio:

 

Gwneud cais nawr

Dyddiad cau: canol y dydd, Dydd Gwener 17 Chwefror.

Cyflwyno cais

Cyfleoedd cyllido a hyfforddi 2023-2025 

Arloesedd i Weithwyr Creadigol: Cwrs pum diwrnod i gefnogi unigolion sy’n meddwl am ddechrau busnes neu ddatblygu cynnig ariannu ymchwil, datglygu ac arloesi am y tro cyntaf.

Lab Syniadau: Gweithdy tridiau wedi’i anelu at y rhai sydd â mwy o brofiad o weithio yn sector y cyfryngau.

Arian Sbarduno: Hyd at £10,000 i weithwyr llawrydd a busnesau bach a chanolig ddatblygu syniadau ar gyfer cynhyrchion a gwasanaethau newydd.

Cronfa Ddatblygu Hyd at £50,000 i fusnesau ddatblygu prosiectau ymchwil, datblygu ac arloesi sy’n dangos potensial clir ar gyfer cynnyrch neu wasanaeth diriaethol.

Uwchraddio Hyd at £200,000 ar gyfer prosiectau o raddfa ac uchelgais sylweddol sydd â’r potensial i fod yn drawsnewidiol i sector y cyfryngau a chael effaith ryngwladol.

Ffyrdd eraill o gymryd rhan  

Partneriaethau Her wedi’u Cyd-greu: Gweithio mewn partneriaeth gyda ni ar alwadau ariannu ar y cyd i fynd i’r afael â heriau ymchwil, datblygu ac arloesi a nodwyd neu gyfleoedd masnachol sy’n dod i’r amlwg.