int(323)

Cysylltwch â Ni
Media Cymru
Neuadd y Ddinas, Parc Cathays Caerdydd, CF10 3ND

Ffrwd Arloesedd  

Cyfres o rowndiau cyllido wedi’u targedu a chyfleoedd hyfforddi sy’n canolbwyntio ar sector y cyfryngau, i fusnesau ac unigolion creadigol.

Beth yw'r Ffrwd Arloesedd? 

Mae’r Ffrwd Arloesedd yn gyfres o rowndiau cyllido a chyfleoedd hyfforddi wedi’u targedu sydd wedi’u cynllunio i ddatblygu cwmnïau ac unigolion yn sector y cyfryngau ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd a ledled Cymru.

Y nod yw cynyddu eu gallu i gynnal ymchwil, datblygu ac arloesi ystyrlon. Gall hyn fod o ddatblygu yn y cyfnod cynnar hyd at weithgarwch graddfa, i arwain at fwy o syniadau, amrywiaeth a thwf i’r diwydiant.

Cronfa Sbarduno – ceisiadau bellach ar gau

Gwahoddwyd gweithwyr llawrydd creadigol a busnesau ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd a ledled Cymru i wneud cais am gyllid sbarduno o hyd at £10,000 i ymchwilio a datblygu syniadau arloesol ar gyfer cynnyrch, gwasanaethau a phrofiadau newydd yn sector y cyfryngau.

Sylwch, ni allwch gyflwyno ceisiadau ar gyfer Cronfa Sbarduno Media Cymru 2023 mwyach. Cysylltir ag ymgeiswyr llwyddiannus ym mis Mawrth.

Bydd y rownd nesaf o gyllid sbarduno ar gael yn 2024. Mae cyllid datblygu o hyd at £50,000 yn agor ym mis Gorffennaf. I gael rhagor o wybodaeth, edrychwch ar amserlen ariannu’r Ffrwd Arloesedd.

Cyfleoedd cyllido a hyfforddi 2023-2025 

Arloesedd i Weithwyr Creadigol: Cwrs pum diwrnod i gefnogi unigolion sy’n meddwl am ddechrau busnes neu ddatblygu cynnig ariannu ymchwil, datglygu ac arloesi am y tro cyntaf.

Lab Syniadau: Gweithdy tridiau wedi’i anelu at y rhai sydd â mwy o brofiad o weithio yn sector y cyfryngau.

Arian Sbarduno: Hyd at £10,000 i weithwyr llawrydd a busnesau bach a chanolig ddatblygu syniadau ar gyfer cynhyrchion a gwasanaethau newydd.

Cronfa Ddatblygu Hyd at £50,000 i fusnesau ddatblygu prosiectau ymchwil, datblygu ac arloesi sy’n dangos potensial clir ar gyfer cynnyrch neu wasanaeth diriaethol.

Uwchraddio Hyd at £200,000 ar gyfer prosiectau o raddfa ac uchelgais sylweddol sydd â’r potensial i fod yn drawsnewidiol i sector y cyfryngau a chael effaith ryngwladol.

Ffyrdd eraill o gymryd rhan  

Partneriaethau Her wedi’u Cyd-greu: Gweithio mewn partneriaeth gyda ni ar alwadau ariannu ar y cyd i fynd i’r afael â heriau ymchwil, datblygu ac arloesi a nodwyd neu gyfleoedd masnachol sy’n dod i’r amlwg.

Partneriaethau Her wedi’u Cyd-greu