string(37) "/cym/projects/sgiliau-a-hyfforddiant/" Skip to main content

Sgiliau a hyfforddiant

Rhaglen sgiliau sy’n cysylltu addysg â diwydiant a seilwaith, sydd wedi’i chynllunio i adeiladu sylfaen dalent gynaliadwy ac arloesol.

Beth yw Sgiliau a Hyfforddiant?

Bydd Prifysgol De Cymru yn datblygu ac yn cyd-gyflwyno rhaglen sgiliau arloesol sy’n cysylltu addysg, diwydiant a seilwaith i adeiladu sylfaen dalent gynaliadwy ar gyfer sector sgrin y rhanbarth.

Cyfleoedd hyfforddi a datblygu sgiliau sydd i ddod:

Sut i fod yn ‘Greenlancer’

Mae eco-bryder ac effeithiau newid yn yr hinsawdd yn parhau i esblygu, ac ni fu erioed yn bwysicach i weithwyr llawrydd fabwysiadu ac ymgorffori arferion cynaliadwy yn eu bywydau bob dydd. Mae rhedeg busnes llawrydd mwy gwyrdd hefyd yn golygu mynd i’r afael ag allyriadau personol megis Trafnidiaeth ac Ynni, Deunyddiau, Bwyd a Gwastraff ac un o wersi mwyaf gwerthfawr y sesiwn fydd ennill gwell dealltwriaeth o’ch ôl troed carbon a sut y gallwch ei leihau.

Mae Sut I Fod yn ‘Greenlancer’ yn ganllaw deniadol a syml gan Picture Zero sy’n cyflwyno syniadau ar sut y gallwch ganolbwyntio mwy ar yr amgylchedd a bod yn fwy parod i gyllido ar lefel bersonol.  Mae’r canllaw yn awgrymu sut y gallwch dyfu’ch busnes, eich gwerth a’ch rhwydwaith trwy wahaniaethu’ch hun a denu cyflogwyr sydd hefyd yn gwerthfawrogi cynaliadwyedd.

Bydd pob sesiwn ar-lein yn cael ei chynnal ar-lein ar ddyddiau Mercher rhwng 1000-1300.

Rhagor o wybodaeth

Moho House: Hyfforddiant Meddalwedd Animeiddio 2D

Ar ôl cael ei ddefnyddio yn The BreadwinnerSong of the Sea a Wolfwalkers a enwebwyd am Oscar, ystyrir Meddalwedd Animeiddio Moho yn eang fel safon diwydiant ar gyfer animeiddio 2D proffesiynol ac fe’i defnyddir fwyfwy gan stiwdios llwyddiannus yng Nghymru.

Yr unig broblem yw, mae’r stiwdios dylunio a datblygu hyn yn cael trafferth dod o hyd i animeiddwyr Moho a’u recriwtio o Gymru (tu mewn i Gymru).

MOHO HOUSE: Nod HYFFORDDIANT MEDDALWEDD ANIMEIDDIO 2D yw llenwi’r bwlch sgiliau hwn, trwy gynnig y cyfle i 8 animeiddiwr uchelgeisiol feistroli’r holl offer yn Moho, tra’n gweithio’n brofiadol ac yn arbrofol ar Crybaby, ffilm fer wedi’i chomisiynu, a gynhyrchwyd gan Biggerhouse Film CIC a’i ariannu gan Ffilm Cymru.

Rhagor o wybodaeth

Rhaglen Cyflymydd Cynhwysiant Cymru

Mae CYFLYMYDD CYNHWYSIANT yn rhaglen sy’n helpu busnesau i ddatblygu amrywiaeth. Mae’r rhaglen yn gweithio ar y cyd â busnesau bychain a maint canolig yn y sector sgrin yng Nghymru i’w helpu i fod yn fwy cynhwysol wrth recriwtio a chadw talent. Cefnogir y rhaglen hon gan Channel 4 a BBC Cymru Wales.

Mae’r cynllun 12 wythnos RAD AC AM DDIM hwn yn cynnwys:

  • Adolygiad o’r sefyllfa fel y mae ar hyn o bryd a fydd yn nodi’r hyn rydych chi’n ei wneud yn dda ynghyd a’r meysydd lle mae angen i chi wella fel hygyrchedd, cyfathrebu, recriwtio ac arferion gwaith cynhwysol.
  • 4 dosbarth meistr dwys i’ch helpu i ennill y wybodaeth, yr arbenigedd a’r hyder i greu gweithle cynhwysol.
  • 3 sesiwn awr fawr sy’n archwilio heriau busnes penodol ac atebion ymarferol.
  • Arolwg ac adroddiad tîm unigryw a ddyluniwyd gan arbenigwyr Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant, sy’n manylu ar amrywiaeth ymddangosiadol a gwirioneddol eich tîm, a sut y gallwch ehangu eich sgiliau a’ch gwybodaeth.
  • Mynediad at becyn cymorth Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant ac adnoddau allweddol Gritty Talent, gan eich galluogi i osod eich cynllun Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant ar waith yn effeithiol.

Rhaglen Cyflymydd Cynhwysiant Cymru

Hyfforddiant Cydlynydd Cynaliadwyedd ar gyfer Cynyrchiadau wedi’u Sgriptio

Mae hyfforddiant cydlynydd cynaliadwyedd ar gyfer cynyrchiadau wedi’u sgriptio yn rhaglen hyfforddi unigryw, wedi’i llywio gan angen gwirioneddol am ddull mwy cynaliadwy o ran cynhyrchu ffilmiau yng Nghymru. Bydd creu rôl amhrisiadwy ar gyfer y dyfodol, fel cydlynydd cynaliadwyedd, yn helpu i roi ar waith newid meddylfryd a thueddiadau gweithio yn sector sgrîn Cymru, ar bob cam cynhyrchu.

Cyflwynir y cwrs gan Tilly Ashton, unig Gynghorydd Cynaliadwyedd Cynhyrchu llawn amser Cymru ar gyfer Severn Screen, a hyfforddwr albert BAFTA. Mae Tilly wedi gweithio ar y tîm cynhyrchu ar raglenni megis y rhaglen Netflix, Havoc, Steeltown Murders y BBC, a chyfres ddrama ITV1 newydd Martin Clunes, Out There, sy’n cael ei chyfarwyddo gan Marc Evans o Gymru.

Bydd y rhaglen hon yn eich arfogi gyda:

  • Y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i lwyddo fel Cydlynydd Cynaliadwyedd yn y sector sgrîn.
  • Mentor i’ch arwain a rhoi cymorth i chi.
  • Lleoliad â chymorth fel Cydlynydd Cynaliadwyedd ar gynhyrchiad â sgript neu ffilm.
  • Rhwydweithio a chyfleoedd ac adnoddau eraill i sicrhau gwaith pellach.

Rhagor o wybodaeth

GWEMINAR HOLI AC ATEB

Bydd Tilly Ashton o Severn Screen yn cynnal gweminar gwybodaeth ddydd Llun 5 Chwefror, 1300-1400.

Byddwch yn gallu gofyn cwestiynau am fod yn Gydlynydd Cynaliadwyedd, y rhaglen hyfforddiant a’r broses ymgeisio. Does dim angen i chi ddod i’r gweminar hwn i wneud cais, ond mae’n gyfle i ddysgu mwy.

Cofrestrwch ar gyfer y Gweminar

Cronfa Datblygu Gweithwyr Llawrydd Media Cymru

Ceisiadau yn agor nawr

Gall gweithwyr llawrydd y sector sgrin yng Nghymru nawr wneud cais am gymorth ariannol i fanteisio ar gyfleoedd hyfforddi sy’n berthnasol i ddatblygiad gyrfa personol. Mae prosiect Sgiliau a Hyfforddiant Media Cymru, a ddarperir gan Brifysgol De Cymru, yn cynnig hyd at gyfanswm o £1,500 y pen i dalu am golli enillion wrth ymgymryd â hyfforddiant.

Rhagor o wybodaeth a chofrestrwch eich diddordeb

Ffocws ar Lawryddion Media Cymru

Mae ymchwil Ffocws ar Lawryddion Media Cymru gan Brifysgol De Cymru (PDC) yn astudiaeth barhaus, hirdymor o yrfaoedd llawryddion yn y sector sgrin yng Nghymru. Bydd y wybodaeth a roddwch yn helpu i lunio allbwn sgiliau a hyfforddiant PDC a Media Cymru, a gwella ein dealltwriaeth o yrfaoedd llawryddion yn sector sgrin Cymru. 

Arolwg Gweithlu Sgrîn Cymru

Ar ddiwedd 2022, cynhaliodd y tîm ym Mhrifysgol De Cymru Arolwg Gweithlu Sgrîn Cymru – yr arolwg cyntaf ledled Cymru i asesu sgiliau, anghenion hyfforddi, agweddau a phrofiad y rhai sy’n gweithio ar draws sector y sgrîn. Rhannwyd y canfyddiadau hyn yng Nghynhadledd Newid Diwylliant ym mis Mawrth 2023 a bydd y cyhoeddiad yn cael ei ryddhau eleni.