string(26) "/cym/projects/cymru-werdd/" Skip to main content

Cronfa Gwyrddu'r Sgrîn

Darparu atebion i heriau cynaliadwyedd yn y diwydiant sgrin. 

Media Cymru gyda Ffilm Cymru

Beth yw Cronfa Gwyrddu'r Sgrîn?

Bydd y prosiect hwn yn ehangu ar ymdrechion cynaliadwyedd presennol Ffilm Cymru fel rhan o’u rhaglen gyffredinol Cymru Werdd. Trwy gyllid arloesedd, bydd y prosiect yn darparu atebion i heriau gwyrdd yn y diwydiant sgrin ac yn cefnogi’r gwaith o ehangu cynhyrchion, gwasanaethau a phrosesau cynaliadwy. 

Bydd Cymru Werdd yn creu ymrwymiad i newid cadarnhaol trwy godi ymwybyddiaeth amgylcheddol a gwella gwybodaeth a dealltwriaeth o weithio sgrin cynaliadwy.

Cronfa Gwyrddu’r Sgrîn

Bydd Cronfa Gwyrddu’r Sgrin yn agor ar 18 Medi 2023 ac yn cau ar 1 Tachwedd 2023.

Bydd prosiectau unigol yn gallu gwneud cais am hyd at £250,000. Mae lot o £600,000 ar gael ar gyfer y gwaith hwn.

Rydym yn chwilio am syniadau sydd â photensial i sicrhau newid cadarnhaol gwirioneddol ar draws y sector. Nid ydym yn chwilio am syniad un-tro (one off), ond yn hytrach, atebion hirdymor i heriau’r diwydiant o gyflawni sero net.

Bydd prosiectau’n cychwyn o 1 Ebrill 2024 a bydd ganddynt rhwng 12-18 mis i gwblhau eu hymchwil a datblygu.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: Dydd Mercher 1 Tachwedd 2023

Ar sail ymchwil Screen New Deal albert BAFTA a BFI, mae’n rhaid i brosiectau ymchwil a datblygu leihau’r effaith negyddol y mae’r sector sgrin yn ei chael ar yr amgylchedd drwy’r prif feysydd effaith canlynol:

 • ynni a thanwydd
 • cludiant
 • economi gylchol a gwastraff
 • cipio a lledaenu data, arbenigedd, dealltwriaeth dechnegol, cynllunio cynyrchiadau, ac adrodd ar draws y gadwyn gyflenwi

Pwy sy’n gallu gwneud cais?

 • Busnesau cofrestredig yn y DU, cwmnïau buddiannau cymunedol a sefydliadau nid-er-elw
 • Rhaid i ymgeiswyr fod ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd neu’n cydweithio ag o leiaf un sefydliad ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd

Anogir cydweithio ar draws y sectorau canlynol:

 • y cyfryngau – cynhyrchu ffilm a theledu – a’r sectorau creadigol ehangach
 • y byd academaidd
 • technoleg
 • ynni a thanwydd
 • cludiant
 • gwasanaethau economi gylchol a rheoli gwastraff
 • gweithgynhyrchu a deunyddiau

Am beth alla i wneud cais?

Gall ymgeiswyr wneud cais am grantiau cyllido gwerth rhwng £75,000 a £250,000. Mae cyfanswm o £600,000 o gyllid ar gael.

Rhaid i brosiectau wneud y canlynol:

 • Canolbwyntio ar y sector cyfryngau
 • Dangos manteision amgylcheddol sylweddol i ddiwydiant y cyfryngau, yn enwedig lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr
 • Cynnal o leiaf 75% o waith y prosiect ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd

Gwelwch y meini prawf cymhwysedd llawn ar gyfer ymgeiswyr a phrosiectau.

Sut ydw i’n gwneud cais?

 1. Darllenwch y canllawiau ar gyfer gwneud cais am gystadleuaeth ar y Gwasanaeth Cyllid Arloesedd.
 2. Llenwch y ffurflen gais ar-lein, sydd wedi’i rhannu’n bedair adran:
  1. Manylion y prosiect.
  2. Cwestiynau am y cais.
  3. Cyllid.
  4. Hygyrchedd a chynhwysiant.

Gwnewch gais yma

Gwnewch gais yma