string(75) "/cym/labordy-adrodd-stori-realiti-estynedig-ar-dyfodol-stori-x-media-cymru/" Skip to main content
int(696)
News

Cyhoeddwyd ar 27.03.2023

Lab Adrodd Stori Realiti Estynedig (AR): StoryFutures x Media Cymru

Gwybodaeth am y digwyddiad hwn

Dyddiadau: Dydd Mawrth, 23 a dydd Mercher, 24 Mai
Amser: 9:30am
Lleoliad: Tramshed Tech, Heol Clare, Caerdydd, CF11 6QP

Yn ystod y pum mlynedd diwethaf, bu datblygiad cyflym a thwf enfawr mewn Realiti Estynedig (AR) sydd wedi cynyddu ei ddefnydd posibl nid yn unig ar draws gemau cyfrifiadurol ac o fewn adloniant, ond hefyd yn y sector amgueddfeydd a threftadaeth a’r sectorau addysg ac ymchwil.

Mae’r Lab Adrodd Straeon AR hwn yn cynnig cyfle i ymarferwyr creadigol o’r diwydiant ffilm, teledu, theatr a gemau ac sydd heb fawr ddim profiad o greu prosiectau AR, i ganolbwyntio ar sut y gall AR ddod â straeon yn fyw. Byddant yn datblygu ystod ragarweiniol o’r sgiliau creadigol a thechnegol sydd eu hangen i drosglwyddo eu stori o’r dudalen yn brofiad AR. Bydd y lab hwn yn rhoi i bobl greadigol sgiliau i’w defnyddio mewn ymarfer yn y dyfodol.

Bydd y rheiny sy’n cymryd rhan yn y lab yn clywed gan arbenigwyr y diwydiant trochol, sy’n arbenigo mewn cynnwys AR, a byddant yn cael y cyfle i:

 • Ddysgu am dirwedd y diwydiant trochol a lle technoleg AR o fewn hynny.
 • Profi a thrafod amrywiaeth o gynnwys AR, gan edrych ar y stori a thaith y defnyddiwr.
 • AR mewn Adloniant o’i gymharu ag AR mewn addysg a hyfforddiant.
 • Archwilio sut mae AR, AI a VR yn cydweithio i greu profiadau trochi cyfoethog.
 • Dal a chreu straeon mewn AR gyda meddalwedd AR rhad ac am ddim fel Scaniverse
 • Dysgu sut i gyhoeddi eu straeon gan ddefnyddio web 3.0

Mae’r lab hwn ar gyfer ymarferwyr creadigol yng Nghaerdydd a’r ardal gyfagos. Bydd y lab yn cael ei gynnal yn y Tramshed Tech, Caerdydd ddydd Mawrth 23 a dydd Mercher 24 Mai 2023. Bydd y broses ymgeisio yn dod i ben am hanner nos ddydd Iau 27 Ebrill, a bydd ceisiadau llwyddiannus yn cael eu hysbysu ddydd Gwener 5 Mai.

Dim ond 12 a fydd yn gallu cymryd rhan. I wneud cais, llenwch y ffurflen gais. Bydd lleoedd yn cael eu dyrannu yn unol â’n meini prawf dethol. Mae’r Labordai hyn yn rhad ac am ddim i’w defnyddio ac rydym yn cael nifer fawr o geisiadau, felly nid oes sicrwydd y byddwch yn derbyn lle ac ni fyddwn yn gallu darparu adborth ar geisiadau.

Meini Prawf Cymhwysedd a Dethol

I wneud cais am y lab hwn bydd angen i chi fodloni’r gofynion canlynol:

 • Rhaid i ymgeiswyr fod wedi’u lleoli yng Nghaerdydd neu’r ardaloedd cyfagos.
 • Efallai na fydd gan ymgeiswyr brofiad creadigol penodol yn gweithio ar brosiectau AR, ond dylent allu amlinellu pam fod cymryd rhan o ddiddordeb i’w harfer presennol.
 • Oedran: Rhaid i bawb sy’n cymryd rhan fod yn 18+
 • Statws yn y DU: Rhaid i ymgeiswyr fod yn ddinasyddion y DU neu’n breswylwyr parhaol yn y DU, sy’n byw ac yn gweithio yn y DU.
 • Amrywiaeth: Mae StoryFutures yn gweithredu gydag addewid i sicrhau bod ein labordai mor hygyrch â phosibl i ystod amrywiol o ymgeiswyr.
 • Profiad Blaenorol: Rhaid bod gan ymgeiswyr gorff sylweddol o waith a phrofiad blaenorol mewn maes creadigol perthnasol, gan gynnwys nifer o gredydau sgrin, cynhyrchu, perfformio (neu gyfwerth).
 • Y gallu i elwa: Rhaid i ymgeiswyr egluro pam y byddai’r cyfle hwn o fudd iddyn nhw a’u llwybr gyrfa a’u dyheadau, a rhoi cyfle na fyddent o bosibl yn cael mynediad ato fel arall.
 • Adrodd: Rhaid i bawb sy’n cymryd rhan gytuno i ofynion adrodd y cyllidwr, gan gynnwys darparu gwybodaeth fusnes a chyflogaeth berthnasol.

Hygyrchedd

Rydym wedi ymrwymo i wneud y fenter hon mor hygyrch â phosibl. Os oes gennych anabledd, neu os ydych eich hun yn ofalwr, efallai y bydd gennych hawl i wneud cais am fwrsariaeth i dalu costau ychwanegol sy’n gysylltiedig â’r anghenion hyn y gallech eu hwynebu o ganlyniad uniongyrchol i wneud cais am, neu gymryd rhan yn y rhaglen (fel trefniadau cymorth arbennig).

Os credwch y gallai hyn fod yn berthnasol i chi, nodwch hyn yn eich ffurflen gais, a bydd cynrychiolydd o’r tîm yn cysylltu i drafod gofynion os bydd eich cais yn llwyddiannus. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech gymorth cyn i chi wneud cais, cysylltwch â immersive@nfts.co.uk.

Mae angen cyflwyno cais erbyn 11.59pm ddydd Iau, 27 Ebrill.

Cyflwynwch gais

StoryTrails

Mae StoryTrails yn brofiad adrodd straeon trochol unigryw, sy’n gwahodd pobl i archwilio eu trefi a’u dinasoedd trwy hud realiti estynedig a rhithwir (AR a VR). Dan arweiniad StoryFutures: Y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Storïa Trochol (sy’n cael ei rhedeg gan yr Ysgol Ffilm a Theledu Genedlaethol a Royal Holloway, Prifysgol Llundain), mewn partneriaeth â Sefydliad Ffilm Prydain (BFI), y darlledwr a chrëwr ffilmiau, David Olusoga, Uplands Television, ac arbenigwyr trochi blaenllaw, ISO Design, Nexus Studios a Niantic.

Daeth yn fyw hefyd gan rwydwaith cenedlaethol o lyfrgelloedd yr Asiantaeth Ddarllen a chan yr arbenigwyr creu digwyddiadau ProduceUK. Enwebwyd StoryTrails ar gyfer Gwobrau Arloesedd SXSW 2023 ar gyfer y Rhaglen Drochi Orau ac mae ar hyn o bryd ar restr fer gwobr Amgueddfeydd + Sioe Dreftadaeth am y Defnydd Gorau o Ddigidol, y DU.